Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Τα προαπαιτούμενα της καλής λειτουργίας του τμήματος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (προσχέδιο προς έγκριση)

Η γνωμοδότηση που ακολουθεί συντάχθηκε από επιτροπή εργασίας στην οποία ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο από την συνέλευση της 12/9/08. Τα παρακάτω συμπεράσματα αποτελούν την γνώμη μας για τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας του τμήματος κάτω από το καθεστώς ολόπλευρης πίεσης, υπό το οποίο βρίσκεται εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Αυτή η γνωμοδότηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την ευχή μας για την λειτουργία του τμήματος: αποτελεί έναν στοιχειώδη χάρτη για την ελάχιστη λειτουργία της σχολής, και βρίσκεται πολύ μακριά από τις σκέψεις μας για τον οδηγό σπουδών που θεωρούμε κατάλληλο για το τμήμα κινηματογράφου. Συντάσσουμε αυτόν τον πίνακα αξιώσεων με στόχο τη γνώση των συμφοιτητών μας για τα απαραίτητα προαπαιτούμενα, ώστε το τμήμα να λειτουργήσει σαν ένα πανεπιστημιακό τμήμα κινηματογράφου υπό καθεστώς υψηλής οικονομικής και πολιτικής πίεσης, και όχι σαν ένα κολλέγιο ή εργαστήρι σπουδών.

Τα αιτήματά μας για ένα άξιο τμήμα κινηματογράφου όχι μόνο δεν ταυτίζονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, αλλά απέχουν μακράν και όσον αφορά τη φιλοσοφία αλλά και τους στόχους. Ο αγώνας μας αφορά αυτά τα τελευταία και όχι τις ελάχιστες προϋποθέσεις.

Συνεπώς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:

Α. Το Τμήμα Κινηματογράφου είναι ενταγμένο από το νόμο στην Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ και στην τριτοβάθμια πενταετή εκπαίδευση.

Β. Το ‘φιλόδοξο’ πρώτο πρόγραμμα σπουδών και το ‘ρεαλιστικό’ αντίστοιχο πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008.

Γ. Την έως τώρα πείρα μας από τη λειτουργία του τμήματος.

Και με στόχους:

Α. Την παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αντίστοιχης της βαθμίδας και του καλλιτεχνικού αντικειμένου που ορίζει ο ιδρυτικός νόμος.

Β. Την κατάδειξη και την αποφυγή διαιώνισης των σφαλμάτων της μέχρι τώρα λειτουργίας του τμήματος.

Ορίζουμε ως συγκεκριμένα τα ακόλουθα προαπαιτούμενα για τη λειτουργία του τμήματος:

Α. Όσον αφορά τους καθηγητές:

Αναγνωρίζουμε και εμείς ότι ο τρόπος επιλογής και το αντικείμενο των καθηγητών, καθώς και ο τύπος των εργασιακών σχέσεων τους με το τμήμα είναι πρωτίστης σημασίας. Συγκεκριμένα αξιώνουμε:

α. Την υπογραφή της έγκρισης διορισμού των μελών ΔΕΠ από το Υπουργείο Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα, υπογραφή η οποία κωλυσιεργεί παράλογα και χρονίζει το πρόβλημα έλλειψης ειδικευμένων καθηγητών.

β. Οι καθηγητές να είναι ειδικευμένοι ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά πάνω στο αντικείμενο το οποίο καλούνται να διδάξουν. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε ως βάση το τελευταίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν αποτελεί και την ικανοποιητικότερη για τους φοιτητές βάση, περισσότερο σαν ένδειξη της διαλλακτικότητας και της κατανόησής μας. Επίσης συγκεκριμενοποιούμε τις ειδικότητες με βάση τον αριθμό των μαθημάτων και χωρίς να υπολογίζουμε τους διδάσκοντες που απαιτούνται για την εποπτεία των διπλωματικών και των ερευνητικών εργασιών, πάλι για να μην φανούμε φιλόδοξοι ή ανεδαφικοί:

Διδακτικό αντικείμενο

Μ.Ο. μαθημάτων

/εξάμηνο

Μίνιμουμ # διδασκόντων

Μαθήματα

/εξάμηνο

/διδάσκοντα

Σκηνοθεσία(Εργαστήριο)[1]

(4*2=)[2] 8+ 6

6

2+1/3

Σενάριο

6

3

2

Φωτογραφία

4

3

1+1/4[3]

Θεωρητικοί κιν/φου

4

2

2

Ιστορία κιν/φου

4

2

2

Μοντάζ

4

3

1+1/4

Σκηνογραφία

4

2

2

Παραγωγή

4

2

2

Ήχος

4

2

2

Ντοκιμαντέρ

2

1

2

Ιστορία Τέχνης

1

1

1

Παιδαγωγική

2

1

2

Ειδικά μαθήματα[4]

Πληροφορική (χειμερινό)

1

1

1

Υποκριτική (χειμερινό)

1

1

1

Κιν/φος και Αρχιτεκτονική(εαρινό)

1

1

1

Οπτική Ανθρωπολογία(εαρινό)

1

1

1

Εκφραση και Επικοινωνία(εαρινό)

1

1

1

Ο υπολογισμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τις/ους διδάσκουσες/οντες ξένων γλωσσών.

γ. Ο τρόπος επιλογής και ο τύπος της εργασιακής τους σχέσης με το τμήμα να επιτρέπει και να δεσμεύει τους διδάσκοντες στο να αποτελεί το διδακτικό τους έργο στο τμήμα σημαντικό και κύριο έργο τους, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να προσφέρουν το διδακτικό περιεχόμενο που απαιτεί η διδακτική βαθμίδα στην οποία διδάσκουν.

Β. Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών:

Επιμένουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε πέρυσι, και πολύ περισσότερο φέτος, βάση των διαθέσιμων καθηγητών και όχι βάση των αναγκών του διδακτικού αντικειμένου του τμήματος. Έτσι, για παράδειγμα (βλ. και υποσημείωση 4) στο πρόγραμμά μας υπάρχει μία πλειάδα θεωρητικών μαθημάτων που δεν συνιστούν ειδίκευση. Μία δεύτερη συνέπεια αυτού είναι η απουσία συνέπειας και συνέχειας στη διδακτική ύλη μεταξύ των ετών με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται ολόκληρες διδακτικές ενότητες και να απουσιάζουν άλλες ανάλογα με την διδακτική διάθεση των διδασκόντων. Κατά τρίτον μαθήματα που συνιστούν ειδίκευση παραμένουν χωρίς διδακτικές ώρες. Συνεπώς αξιώνουμε:

α. Ακριβή ορισμό του διδακτικού αντικειμένου κάθε μαθήματος ώστε να μην εμφανίζεται το παραπάνω πρόβλημα.

β. Εξασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας πάνω σε μια ενιαία φιλοσοφία σπουδών, η οποία θα συνάδει με την φιλοσοφία του ιδρυτικού νόμου του τμήματος. Η συνεχόμενη εναλλαγή των καθηγητών (λόγω των βραχυχρόνιων και κακοπληρωμένων συμβάσεων), καθώς και η μετακίνησή τους από το ένα μάθημα στο άλλο (για επείγοντες λόγους κάλυψης διδακτικών ωρών) , διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και προπαντός καταστρέφει κάθε έννοια συνέχειας μεταξύ των μαθημάτων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Ως αποτέλεσμα έχουμε την επανάληψη των ίδιων μαθημάτων από εξάμηνο σε εξάμηνο και την αδυναμία σύναψης μιας μακροχρόνιας και δημιουργικής σχέσης μεταξύ καθηγητή-φοιτητή.

Γ. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό:

Η ύπαρξη και λειτουργία καταρτισμένης και συνεχούς τεχνικής υποστήριξης αποτελεί νευραλγικό σημείο λειτουργίας του τμήματος, καθώς ο κινηματογράφος αποτελεί μία τέχνη άμεσα συνδεδεμένη με τα τεχνικά μέσα αλλά και τις εξελίξεις τους. Συνεπώς αξιώνουμε:

α. Άριστα καταρτισμένο πάνω στα κινηματογραφικά μέσα τεχνικό προσωπικό, το οποίο να είναι διαθέσιμο τις ώρες λειτουργίας του τμήματος.

β. Συγκεκριμένα απαιτούνται κατ’ ελάχιστο οι εξής τεχνικοί ειδικευμένοι πάνω στα αντικείμενα: Ένας τεχνικός ειδικευμένος πάνω στους Η/Υ, ένας τεχνικός ειδικευμένος πάνω στα τεχνικά μέσα λήψης εικόνας, ένας τεχνικός ειδικευμένος πάνω στα τεχνικά μέσα λήψης ήχου, ένας τεχνικός ειδικευμένος πάνω στα ηλεκτρολογικά και τις εγκαταστάσεις τους και ένας τεχνικός ειδικευμένος πάνω σε κατασκευαστικά και ειδικότερα κατασκευές σκηνικών, σύνολο πέντε τεχνικοί. Για τον αριθμό τους πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι τεχνικοί αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν με βάρδιες την φύλαξη και τον δανεισμό των μηχανημάτων, καθώς και να έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις για τις απαιτούμενες διαδικασίες συντήρησής και ανανέωσής τους. Συνεπώς η λογική και μόνον αποκλείει την ύπαρξη τεχνικών είτε ανειδίκευτων στα παραπάνω αντικείμενα τα οποία καλύπτουν τις ειδικότητες του τμήματος, είτε λιγότερων σε αριθμό από πέντε.

Δ. Όσον αφορά το προσωπικό βιβλιοθηκονόμων:

Οι μέχρι τώρα βιβλιοθηκονόμοι, δύο στον αριθμό, καλύπτουν την λειτουργία της βιβλιοθήκης κατά τις ώρες λειτουργίας της σχολής, καλύπτοντας και άλλες ανάγκες παράλληλα (πχ. γέφυρα μεταξύ γραμματείας και καπναποθήκης). Μας είναι αδιανόητη η αλλαγή του παρόντος καθεστώτος δανεισμού στις ελάχιστες ώρες 10πμ. ως 6μμ., καθώς τα κενά μεταξύ των μαθημάτων στο πρόγραμμα αποσβήνονται στη βιβλιοθήκη, ενώ οι πρωινές ώρες είναι γεμάτες με μαθήματα. Συνεπώς αξιώνουμε:

α. Την παραμονή των δύο βιβλιοθηκονόμων, κατ’ ελάχιστον, στην λειτουργία της βιβλιοθήκης του τμήματος κατά τις ώρες 10πμ. ως 6μμ.

Ε. Όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό στη γραμματειακή υποστήριξη.

Οι εντυπώσεις μας από τη μέχρι τώρα λειτουργία της γραμματείας μας έχει αφήσει σε γενικές γραμμές χωρίς παράπονα, γεγονός που αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με άλλες γραμματείες του Α.Π.Θ. Συνεπώς αξιώνουμε:

α. Την παραμονή του προσωπικού στη γραμματεία στον αριθμό που θα διατηρήσει τη λειτουργία της άριστη. Συγκεκριμένα ζητούμε την παραμονή εκτός της κυρίας Γαζοπούλου και των, τουλάχιστον, τεσσάρων άλλων υπαλλήλων που συγκεκριμένα έχουν την εμπειρία και παλαιότητα στο τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών

ΣΤ. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή:

Το τμήμα ονομάστηκε ‘Κινηματογράφου’ και όχι ‘Βίντεο’, ‘Τηλεόρασης’, ή ‘Οπτικοακουστικών Μέσων’. Συνεπώς αξιώνουμε:

α. Την υλική και διδακτική επάρκεια όσον αφορά το φιλμ και την κινηματογραφική κάμερα φιλμ. Δεδομένου ότι σήμερα το φιλμ διδάσκεται ευκαιριακά και μόνον χάρη στην φιλότιμη προσπάθεια και οικονομική αρωγή καθηγητών, γεγονός απαράδεκτο, απαιτούμε την ύπαρξη μίας τουλάχιστον κινηματογραφικής μηχανής 16 χιλιοστών και την διάθεση φιλμ αρχικά και κατ’ ελάχιστο για την διδασκαλία μας στο μέσον στο οποίο κληθήκαμε να σπουδάσουμε, τουλάχιστον από το τρίτο έτος.

Γνωρίζοντας τις διαφορετικές εναλλακτικές που προσφέρονται αυτή τη δύσκολη στιγμή στο τμήμα εκτιμούμε ότι αξιώνουμε τα ελάχιστα και αξιώνουμε να μην αποτελέσει το τμήμα άλλο τόπο διαπλεκόμενων συμφερόντων.

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας ως πρώτοι φοιτητές του τμήματος για την διαφύλαξη της άξιας λειτουργίας του και υπενθυμίζουμε στο Ελληνικό Κράτος και το Α.Π.Θ την μεγάλη ευθύνη που ανέλαβαν για τη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία του πρώτου πανεπιστημιακού τμήματος κινηματογραφίας στην Ελλάδα.[1] Οι φοιτητές εγγράφουν την διδασκαλία του Εργαστηρίου στο αντικείμενο της σκηνοθεσίας καθώς: α) στα ελληνικά κινηματογραφικά δεδομένα ο σκηνοθέτης είναι ο μόνος που ταυτόχρονα εποπτεύει και το παραγωγικό αλλά και το καλλιτεχνικό έργο από την σύλληψη ως την έξοδο στις αίθουσες και, β) η ως τώρα εμπειρία μας από την επόπτευση του εργαστηρίου από διδάσκοντες άλλων αντικειμένων μας έχει δείξει ότι αυτό αποτελεί ρίσκο. Παρά το γεγονός ότι κάποια εργαστήρια λειτούργησαν σε τέτοιες περιπτώσεις εύρυθμα (κκ. Κεφάλας και Καλαμπάκας και τους ευχαριστούμε για αυτό) σε άλλα η εμπειρία δεν ήταν τόσο θετική. Γενικά θεωρούμε ότι τμήμα κινηματογράφου χωρίς έναν ικανοποιητικό αριθμό διδασκόντων με αντικείμενο τη Σκηνοθεσία, με δεδομένη και την προτίμηση στο αντικείμενο από έναν σημαντικό αριθμό φοιτητών, δεν νοείται.

[2] Τα 4 εργαστήρια/εξάμηνο αρχικά προσμετρούνται διπλά λόγω των αυξημένων διδακτικών ωρών που απαιτούνται για την διεκπεραίωσή τους και μόνον πόσο μάλλον για την σωστή λειτουργία τους.

[3] Θεωρώντας το αντικείμενο της φωτογραφίας ‘αδικημένο’ (βλ. Πρόγραμμα Σπουδών) και αναγνωρίζοντας την έλλειψη καθηγητών στην εποπτεία του Εργαστηρίου αλλά και στις διπλωματικές προτείνουμε αυξημένη επάρκεια διδασκόντων φωτογραφίας αλλά και μοντάζ ώστε να καλύπτεται ο απαιτούμενος εργαστηριακός χαρακτήρας των δύο αυτών μαθημάτων από το τρίτο έτος και μετά.

[4] Έχουμε δεχτεί τα μαθήματα αυτά, παρότι δεν μας ικανοποιούν στο σύνολό τους, καθώς κάποια από αυτά τα θεωρούμε είτε μέρος της θεωρίας (πχ. Κινηματογράφος και Αρχιτεκτονική, αλλά και Έκφραση και Επικοινωνία) είτε μέρος της Σκηνοθεσίας (Υποκριτική) είτε άσχετα με το αντικείμενο του τμήματος (πχ. Πληροφορική). Συνεπώς ο μόνος λόγος που τα εξετάζουμε είναι, και πάλι, για λόγους καλού και διαλλακτικού διαλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου